АЕРО-ЕДУ

СРПСКИ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

Тел: +38163 204 270


Slide 1 jFlow Plus
Slide 2 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plus


На основу чл. 53. ст. 3 тачка 1) Закона о спорту Републике Србије (“Сл. Гласник РС” бр. 24/2011) и чл. 30 Статута аеро клуба АЕРО-ЕДУ од 2004 године, Скупштина аеро клуба АЕРО-ЕДУ на седници одржаној 24.02.2012, усвојила је

                                      СТАТУТ

                             АЕРО КЛУБА АЕРО-ЕДУ

                                               
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Аеро клуб АЕРО-ЕДУ (у даљем тексту Клуб) је спортска недобитна организација основана ради развоја и поуларизације ваздухопловног спорта, као и ради обављања спортских активности чланова у области ваздухопловног спорта. Клуб је у остваривању својих циљева и задатака самостално спортско удружење.

 

Члан 2.

Назив Клуба: “Аеро клуб АЕРО-ЕДУ”.
Скраћен назив Клуба: “АК АЕРО-ЕДУ”
Облик организовања: спортско удружење.
Седиште клуба је у Београду, општина Савски Венац, улица Светозара Марковића број 50.
Подручје деловања: Територија Републике Србије
Клуб је основан 11.11.2004. године и тај дан се слави као дан Клуба.

Члан 3.

Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Уставом Републике Србије, Законом и овим Статутом.

Члан 4.

Клуб има печат округлог облика на коме је у спољњем кругу ћирилицом исписано: АЕРО КЛУБ “АЕРО-ЕДУ”, у средини БЕОГРАД. Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Клуба и остављен простор за број и датум.
Клуб има заштићени знак, ПЦ монитор са елисом и називом клуба АЕРО-ЕДУ. Боја Клуба је плава.

Члан 5.

Клуб је члан Ваздухопловног савеза Србије. Клуб се може одлуком Управног одбора учланити у одговарајуће савезе у области спорта и друге ваздухопловне организације.
Клуб у остварењу својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује своје програме развоја конкретног спорта, организује такмичења за која је надлежан  и остварује друге циљеве утврђене плановима Клуба и надлежног гранског савеза.

 Члан 6.

Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци, у складу са                       Законом.

Члан 7.

Међусобни односи, права, обавезе и одговорности заснивају се на начелима добровољности, равноправности, спортског духа и морала.
Начело доборовољности остварује се на основу принципа да је чланство на добровољној основи.
Начело равноправности остварује се на праву свих чланова Клуба на равноправно одлучивање, у складу са њиховим статусом у Клубу.
Начело спортског духа и морала се остварује искључивом применом спортских и моралних принципа у ваздухопловним такмичењима, спортским приредбама и раду Клуба.

Члан 8.

У Клубу је забрањена свака врста полне, расне, верске, националне, родне, територијалне или било које друге дискриминације, било непосредне или посредне, у складу са Законом о спорту.
У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

  2. ЧЛАНОВИ КЛУБА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ

Чланови Клуба су спортисти и друга лица која на задовољавајући начин могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из статута Клуба.
Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене овим статутом и другим спортским правилима и прописима.

Члан 9.

Чланови Клуба могу бити редовни (придружени, помажући и почасни.)
Редовни чланови имају право да учествују у избору органа Клуба и да буду бирани за те органе, помажући и почасни чланови имају право да учествују у раду Скупштине Клуба и да износе своје ставове, мишљења и предлоге, али не могу да учествују у избору органа Клуба и да буду бирани за те органе.
За органе Клуба могу бити бирани само редовни чланови Клуба.
Почасни чланови не плаћају чланарину.

Члан 10.
Одлуку о пријему у чланство Клуба и престанку својства члана Клуба доноси Управни одбор Клуба, већином од укупног броја чланова.

Члан 11.

Редовни чланови Клуба су лица која се у Клубу активно (регистрована су за клуб у складу са спортским правилима) баве спортском активношћу за коју је клуб регистрован ( у даљем тексту спортисти), стручњаци ангажовани у клубу и лица изабрана у органе Клуба.

Члан 12.

Помажући чланови клуба могу бити физичка и правна лица која су спремна да трајно помажу Клубу у остваривању његових статутарних циљева и задатака.
Помажући чланови имају право на коришћење објекта Клуба и услуга стручних радника Клуба, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Клуба.

Члан 13.

За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело раду и развоју Клуба, као и лице које има знатне заслуге за унапређење ваздухопловног спорта.

Члан 14.

Права и обавезе чланова Клуба су да:

 1. У оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делатности Клуба у циљу унапређења ваздухопловног спорта,
 2. Непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука и закључака,
 3. Иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у Клубу,
 4. Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Клуб у оквиру своје делатности,
 5. Бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Клубу и управљају пословима Клуба
 6. Дају Клубу информације и податке које он од њих тражи ради обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака,
 7. Уредно плаћају Клубу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Клуба
 8. У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух,
 9. Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим актима Клуба и одлукама органа Клуба,
 10. Учествују у стручним активностима Клуба,
 11. Остварују увид у рад Клуба и његових органа,
 12. Учествују у утврђивању програма и плана рада Клуба,
 13. Испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба,
 14. Својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба,
 15. Чувају спортски и друштвени углед Клуба,
 16. Извршавају пуноважне донете одлуке органа Клуба,
 17. Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба.

Члан 15.

Ново лице може бити примљено за редовног члана Клуба ако:

 1. Потпоше приступницу,
 2. Да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Клуба,
 3. Уплати годишњу чланарину у висини утврђеној  одлуком Оправног одбора Клуба,

4. Има способности потребне за остваривање циљева и задатака Клуба.  5. Да изјаву о прихватању надлежности Сталног спортског арбитражног суда при Спортском савезу Србије за решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у Клубу.

Члан 16.

Члану Клуба се могу изрећи дисциплинске санкције: опомена, новчана казна и искључење из Клуба.

Члан 17.

Својство члана Клуба престаје:

 1. Смрћу члана,
 2. На писмени захтев члана,
 3. Одлуком надлежног органа Клуба,
 4. Престанком рада клуба.

Члан 18.

Управни одбор Клуба доноси одлуку о престанку својства члана Клуба када се утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство Клуба или ако члан закасни са уплатом чланарине упркос писменој опомени.
На одлуку Управног одбора Клуба о престанку својства члана Клуба може се поднети жалба Скупштини Клуба. Одлука Скупштине Клуба по жалби је коначна. Бивше чланове Клуба који су изгубили својство члана Клуба због неплаћања чланарине Управни одбор може поново примити ако плате заосталу чланарину. Висина месечне чланарине не може бити већа од једне десетине просечне зараде на нивоу Републике Србије утврђене за претходну буџетску годину.

 

Члан 19.

Ако члан својим деловањем и неизвршавањем обавеза теже нарушава углед и интересе Клуба, дисциплинска комисија Клуба ће му након спроведеног поступка изрећи меру искључења из Клуба.
На одлуку о искључењу из Клуба из става 1. овог члана члан има право жалбе Управном одбору Клуба.

Члан 20.

Чланови чије чланство у Клубу угашено немају право на повраћај чланарине.

Члан 21.

Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка својства члана Клуба.   
Престанком својства члана Клуба престаје и мандат члана у органима и радним телима Клуба.

Члан 22.

Спортиста може у Клубу да се бави спортским активностима аматерски или професионално у складу са спортским правилима.
Професионални спртиста је лице које се бави спортским професионално, у виду занимања у оквиру Клуба.

Члан 23.

Клуб у оквиру спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичних евиденција.

Члан 24.

Спртиста је обавезан да се најмање једампут годишње подвргне утврђивању опште и посебне здравствене способности у складу са одлуком надлежног ограна Клуба и спортским правилима.

3.     ЦИЉЕВИ ИЗАДАЦИ КЛУБА

Члан 25.

Клуб обавља циљеве и задатке од значаја за развој ваздухопловног спорта и од користи за његове чланове, а нарочито ако:

 1. Заступа заједничке интересе чланова Клуба пред градским, државним и спортским органима и организацијама,
 2. Обезбеђује услове за развој врхунског спорта у спортским гранама које негује Клуб,
 3. Предузима одговарајуће активности ради  унапређивања и омасовљавања ваздухопловног спорта, праћење и упознавање својих чланова са међународним искуствима у области ваздухопловног спорта,
 4. Организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада,
 5. Организује иновацију знања и кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних радника,
 6. Ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима,
 7. Подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос у развоју и унапређивању ваздухопловног спорта,
 8. Усклађује активности чланова Клуба,
 9. Учествује у обезбеђивању јединственог информационог система на нивоу Клуба,
 10. Учествује у одржавању, изградњи и управљању спортским објектима који су потребни Клубу,
 11. Издаје публикације о спортскими другим активностима Клуба,
 12. Негује ваздухопловне традиције
 13. Стално унапређује ваздухопловне активности,
 14. Популаризује ваздухопловни спорт.

 Клуб може ради постизања циљева и задатака предвиђених предходним ставом Статута основати предузеће, установу, агенцију или други законом прописани облик организовања у земљи и иностранству, самостално или са другим правним или физичким лицима.

 

                   4. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ КЛУБОМ

Члан 26.

Клубом управљају његови чланови преко својих представника у органима Клуба и облицима организовања у Клубу.

Члан 27.

Органи Клуба су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, председник Клуба и директор Клуба и Секретар.
а) Скупштина Клуба

Члан 28.

Скупштина је највиши орган Клуба.
Скупштину сачињавају сви чланови Клуба.

Члан 29.

Чланови скупштине при доношењу одлуке дужни су да уважавају интересе Клуба у целини.

Члан 30.

Скупштина клуба доноси и усваја:

 1. Статут Клуба,
 2. Програм рада и развоја клуба
 3. Кодекс и друга правила понашања,
 4. Годишњи извештај о раду Клуба и његових органа,
 5. Одлуку о отуђивању непокретности Клуба,
 6. Одлуку о престанку рада Клуба,
 7. Одлуку у ванредним правним лековима против одлука других органа Клуба,
 8. Одлуку о промени намене објекта којим Клуб располаже,
 9. Одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом.

Скупштина утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Клуба. Скупштина бира Председника Клуба, чланове Управног одбора и Надзорног одбора Клуба.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг рада и састав.

Члан 31.

Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње.
Скупштину сазива председник Клуба.
Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног одбора, Надзорног одбора или најмање ¼ чланова скупштине, уз назнаку прдмета расправе.
Уколико председник Клуба не сазове Скупштину по захтеву из става 2. овог члана, Скупштину може сазвати орган, односно они чланови Скупштине који њено сазивање тражили.

Члан 32.

Радом скупштине руководи председник Клуба.
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник, односно председавајући и записничар. Записник треба да садржи број присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача. Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога прегледа записник.

Члан 33.

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Скупштина доноси одлуку о доношењу новог Статута или о допуни и изменама Статута и избору председника Клуба двотрећинском већином присутних чланова, а одлуку о престанку рада Клуба двотрећинском већином од укупног броја чланова.

Члан 34.
Рад Скупштине одређује се пословником.

Б) Управни одбор

Члан 35.

Управни одбор је орган управљања Клуба.

Члан 36.

Управни одбор броји пет чланова.

Члан 37.

Чланове управног одбора бира Скупштина Клуба из реда истакнутих активиста Клуба, а на предлог председника Клуба.

Члан 38.

Председник и секретар су чланови Управног одбора Клуба.
Председник Клуба је председник Управног одбора Клуба.

Члан 39.

Чланови управнор одбора бирају се на период од 4 године и могу бити поново бирани.

Члан 40.

Мандат члана Управног одбора престаје пре времена на које је изабран ако:

 1. Поднесе оставку,
 2. Ако га опозове Скупштина због непридржавања Статута и других општих аката Клуба, лошег рада или због нередовног присуствовања седницам Управног одбора Клуба.

Члан 41.

Управни одбор:

 1. Утврђује предлог Статута Клуба и предлоге општих аката које доноси Скупштина Клуба, предлог програма рада Клуба и предлог финансиског рада Клуба,
 2. Одлучује о оснивању предузећа, устснова, агенција и др. Од значаја за Клуб, односно о његовом гашењу,
 3. Доноси дпшта акта Клуба чије доношење није у надлежности Скупштине Клуба,
 4. Усваја завршни рачун Клуба,
 5. Одлучује о стицању и престанку чланства у Клубу,
 6. Утврђује програм спортске сарадње,
 7. Одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа и именованих лица Клуба,
 8. Додељује награде и признања Клуба,
 9. Именује и разрешава секретара Клуба,
 10. Даје сагласност на потписивање појединачног колективног уговора,
 11. Одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном,
 12. Бира представника Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан,
 13. Доноси правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Клуба,
 14. Именује Дисциплинску комисију,
 15. Одлучује о ангажовању стручњака у спорту у Клубу,
 16. Уређује унутрашњу организацију Клуба,
 17. Усваја план стручног рада и стручног оспособљавања у Клубу,
 18. Одређује начин вођења евиденције о стручном раду у Клубу,
 19. Одлучује са којим стручњацима у спорту ће Клуб закључити уговор и утврђује садржај тог уговора,
 20. Одлучује о одруживању Клуба у друштва и савезе,
 21. Даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Клуб,
 22. Одлучује о формирању школе летења, њеном плану, начину рада обезбеђивању средстава,
 23. Одлучује о ценама улазнице за спортске приредбе које Клуб организује и другим накнадама које Клуб наплаћује,
 24. Одлучује о споразумном раскиду уговора пре истека рока,
 25. Одлучује о организовању спортских приредби и манифестација и учешћу Клуба на њима,
 26. Одређује изглед чланске карте Клуба,
 27. Одлучује о преузимању обавеза из здравственог осигурања активиста у складу са законом,
 28. Усваја финансиски план Клуба,
 29. Врши друге послове из делатности Клуба које су му Статутом стављени у надлежност или нису у делокруге Скупштине Клуба,

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати комисије и радна тела. Одлуком о образовању комисије, односно радног тела утврђује се њен делокруг рада и састав.

Члан 42.

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби.
Управни одбор сазива председник Клуба.
Управни одбор се обавезно сазива на захтев секретара, Надзорног одбора или најмање три члана Управног одбора.

Члан 43.

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Управно одбор доноси опште акте из своје надлежности већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.
Члан 44.

Рад Управног одбора уређује се пословником.
Ц) Надзорни одбор

Члан 45.

Надзорни одбор је надзорни огран Клуба који врши контролу спровођења Статута и других општих аката Клуба, Контролу материјално финансиског пословања Клуба и његовое стручне службе и надзор над законитошћу рада органа управљања Клубом.

Члан 46.

Надзорни одбор броји три члана које бира скупштина Клуба из редова својих чланова и из реда експерата за поједине области, на предлог председника Клуба.
Надзорни одбор бира председника надзорног одбора из свог састава.

Члан 47.

Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба извештај о питањима из свог делокруга најмање једампут годишње приликом усвајања извештаја о раду Клуба.
Надзорни одбор подноси извештај Управном одбору о питањима из свог делокруга најмање једампут годишње.

Члан 48.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја својих чланова.
Рад надзорног одбора уређује се пословником.

Д) Председник Клуба

Члан 49.  

Председника Клуба бира Скупштна Клуба из реда истакнутих спортских радника на предлог Управног одбора Клуба.
Председник Клуба се на период од четири године и може бити поново биран за исту функцију.
Председник Клуба одговара за свој рад Скупштини Клуба.

Члан 50.

Председник Клуба:

 1. Представља и заступа Клуб и финансијски је налогодавац за извршење финансиског плана,
 2. Руководи радом Клуба и усклађује активности органа Клуба,
 3. Утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Клуба,
 4. Организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима и другим органима и организацијама,
 5. Остварује спортску сарадњу,
 6. Предлаже именовање директора Клуба,
 7. Одобрава службена путовања у иностранство,
 8. Наредбодавац је за извршење финансиског плана, заједно са директором Клуба,
 9. Одређује накнаду стручним сарадницима Клуба,
 10. Обавља друге послове одређене овим Статутом.
 11. Председник Клуба може пренети одређена овлашћења из свог делокруга рада на директора Клуба. У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања конкретних стручних послова, председник Клуба може у консултацији са директором Клуба именовати стручне саветнике Клуба за поједине стручне области.

                                       
Е) Директор Клуба

Члан 51.

Директор Клуба:

 1. Заступа Клуб у имовинским и другим правним пословима,
 2. Организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и предузима мере за унапређење тих послова,
 3. Одобрава службено путовање у земљи и издаје решења за службено путовање у иностранство,
 4. Стара се о припремама седница органа Клуба и о извршењу одлука и других аката тих органа;
 5. Обавља послове које на њега пренесе председник Клуба,
 6. Учествује у раду Скупштине, Управног и Надзорног одбора Клуба,
 7. Обавља друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Клуба.

Председник Клуба може одређене послове из свог делокруга пренети на секретара и друга руководећа лица.

Члан 52.

Директор се именује из реда истакнутих  спортских радника, а на предлог председника Клуба.
За директора Клуба може да буде именовано лице које:

 1. Има најмање средњу стручну спрему,
 2. Поседује најмање пасивно знање једног страног језика,
 3. Има стручне и организационе способности за обављање руководећих функција.

Функција директора Клуба обавља се волонтерски.

Члан 53.
Директор се именује на период од четири године и може бити поново именован за исту функцију.   
Директор за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и председнику Клуба.

Члан 54.

У вршењу надзора над законитошћу рада Клуба директор има овлашћења која на основу закона има директор предузећа.
Управни одбор Клуба не може разешити директора његове функције због предузимања мера умерених на обезбеђење законитости рада Клуба.

 

                       Г)   Одговорност чланова управе Клуба

Члан 55.

Чланови Управног одбора одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу, ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује.
Лица из става 1. овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење у записник.

Члан 56.

Скупштина Клуба може покренути поступак пред надлежним судом против чланова Управног одбора који су донели одлуку којом се наноси штета Клубу на начин из става 1. члана 55. овог статута.
Поступак из става 1. овог члана могу покренути Управни и Надзорни одбор и најмање десет чланова Клуба, ако Скупштина на њихов захтев не покрене поступак за надокнаду штете, а у хитном случају одмах по сазнању о проузрокованој штети.
Чланови Клуба који успеју са тужбеним захтевом у целини или делимично имају право на надокнаду трошкова од стране Клуба.
Тужба за надокнаду штете проузроковане Клубу може се подићи најкасније у року од три године од дана доношења одлуке.

Члан 57.

Чланови Надзорног одбора одговорни су Клубу за штету коју у вршењу овлашћења проузрокују намерно или грубом непажњом.
Чланови надзорног одбора могу бити одговорни за штету проузроковану одлуком чланова Управног одбора, ако су за ту одлуку знали или морали знати, а о томе нису обавестили Скупштину Клуба.
Одредбе Статута о одговорности чланова Управног одбора сходно се примењују и на начин одређен овим Статутом за чланове Управног одбора.

Члан 58.
Директор Клуба одговара за штету коју проузрокује у вршењу односно не вршењу овлашћењапод условима и на начин одређен овим Статутом за чланове Управног одбора.

5.       ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ

Члан 59.

Облици организовања и рада у Клубу су савети, секције, комисије и специјализовани сервиси.

А) Стручни савети

Члан 60.

У Клубу може да се образује стручни савет, као стручно, консултативно тело Управног одбора Клуба.
Број чланова и делокруг рада стручног савета утврђују се посебном одлуком Управног удбора.
Чланове Стручног савета бира и разрешава Управни одбор Клуба.

Члан 61.

У стручном савету се разматрају важнија стручна питања од заједничког интереса за све чланове Клуба, прати стручни рад у Клубу, помаже рад стручног штаба, прате такмичења и резултате у Клубу, разматра стање стручног кадра у Клубу и дају конкретни предлози за побољшање стручног рада у Клубу.

Члан 62.

Стручни савет сазива и његовим радом руководи члан Стручног савета кога одреди председник Клуба.
Седнице Стручног савета сазивају се најмање једном у три месеца.
Чланови Стручног савета имају право на надокнаду за свој рад.
Б)

Члан 63.

За пружање стручне помоћи и одређених услуга члановима Клуба могу се организовати одређени специјализовани сервиси.
Специјализоване сервисе оснива Управни одбор Клуба посебном одлуком.
За услуге специјализованих сервиса Управни одбор, односно председник Клуба по овлашћењу Управног одбора, може утврдити посебне накнаде.

Члан 64.

Делокруг и начин рада специјализованих сервиса уређује се општим актом који доноси управни одбор Клуба.

6.  САРАДЊА

Члан 65.

Клуб изражава заједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским организацијама, друштвима и савезима, у том циљу сарађује са њима.
У остваривању сарадње, Клуб организује посете својих представника и делегација, организацијама из става 1. овог члана, као и посете представника тих организација Клубу.
У остваривању својих циљева, Клуб сарађује и са организацијама за обављање спортске делатности, државним органима и организацијама општине и другим заинтересованим организацијама и појединцима.

7. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА

Члан 66.

Средства за рад Клуба образују се од доприноса (чланарине) његових чланова, накнада за услуге, накнада за обављање делатности, прихода сопствених предузећа и других привредних организација, прилога донатора и спонзора, давања из буџета и других извора.

Члан 67.

Клуб може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са законом.
Клуб може стицати приходе од обављања појединих делатности (туризам и сл.) када је то законом који ту делатност допушта регулисано.
Делатност из става 2. овог члана се региструју у надлежном суду када је то прописано законом који ту делатност регулише.

Члан 68.

Висину, начин и рокове плаћања чланарине утврђује Управни одбор Клуба.

Члан 69.

Материјално финансијско пословање и евиденција средстава Клуба уређује се посебним општим актом Клуба.

Члан 70.

Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.
Клуб може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту.

Члан 71.

Клуб може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима Клуба, под условом утврђеним одлуком Управног одбора Клуба.

Члан 72.

Имовина и средства која Клуб има на дан усвајања овог статута, представљају друштвени капитал којим Клуб располаже у складу са законом.

                    8.        ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА

Члан 73.

Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у Клубу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима обавештавања.
Клуб може имати своје гласило чији садржај и назив утврђује Управни одбор Клуба.

Члан 74.

Органи и тела могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

Члан 75.

Клуб редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа тела и других скупова у Клубу и актуелним дешавањима у Клубу, путем средстава јавног информисања или издавањем посебних информација и билтена.

Члан 76.

Представник Клуба који даје податке и информације у вези са радом Клуба одговоран је за њихову тачност.
Ставове Клуба, његових органа и тела, могу да износе и заступају само изабрани функционери Клуба.

9.     ОПШТИ АКТИ КЛУБА

Члан 77.

Општи акти Клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин уређујуодређена питања.

Члан 78.

Иницијативу за доношење Статута Клуба, односно за његове измене и допуне може дати Управни одбор, Надзорни одбор, председник Клуба, директор Клуба и десет чланова Клуба.
Иницијативу за доношење Статута Клуба, његове измене и допуне, разматра Управни одбор Клуба у року од тридесет дана од дана доношења иницијативе. Уколико прихвати иницијативу Управни добор утврђује предлог Статута и доставља га Скупштини Клуба на усвајање.
У хитним случајевима Управни одбор може упутити Скупштини предлог за измене и допуне Статута и без спровођења у јавне расправе.
У року од тридесет дана од окончања јавне расправе, Управни одбор Клуба утврђује предлог Статута, односно измене и допуне Статута Клуба и достављају га Скупштини на усвајање.
О неприхватању иницијативе за доношење измена и допуна Статута Управни одбор  обавештава подносиоца иницијативе. Подносиоц иницијативе незадовољан одлуком Управног одбора може предложити Скупштини да покрене поступак измене и допуне Статута.

Члан 79.

Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора Клуба могу дати Надзорни одбор, председник Клуба, директор или најмање пет чланова Клуба.

Члан 80.

Општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од објављивања, осим ако је одлуком о њиховом доношењу одрењен други рок  њиховог ступања на снагу.
Одлуком о доношењу општег акта Клуба одређује се начин његовог објављивања.

Члан 81.

Општи акти Клуба морају бити у сагласности са Статутом Клуба.

Члан 82.

У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута примениће се одредбе Статута.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Клубу морају бити у складу са општим актом Клуба.

10.      ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ

Члан 83.

Клуб води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских спортиста и спортских резултата у складу са Законом о спорту. 

Члан 84.

Клуб се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове спорта.

Члан 85.

Спортски стручњаци ангажовани у Клубу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на начин одређен одлуком надлежног органа Клуба.

Члан 86.

У Клубу се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и планови стручног рада.
Начин израде плана одређује Управни одбор Клуба.

11.        РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

       Члан 87.

Спорове између Клуба и чланова Клуба решавају надлежни органи у Савезу, осим спорова за које је предвиђена искључива надлежност Сталног спортског арбитражног суда при Спортском савезу Србије, односно, искључива надлежност суда.
Органи Клуба и чланови Клуба дужни су да изврше одлуку надлежног органа Савеза.

12.    ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА

Члан 88.

Клуб престаје са радом у складу са Законом.
Одлука  престанку рада Клуба доноси Скупштина Клуба када се 2/3 укупног броја редовних чланова Клуба писменим путем изјасне за престанак рада Клуба.

Члан 89.

У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба се враћа оснивачима.

13.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 90.

Општи акти Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од месец дана од дана ступања на снагу овог Статута.

Члан 91.

Избори за органе Клуба и њихове конституисање спровешће се у складу  са одредбама овог Статута на седници Скупштине Клуба, они настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно именовани.

Члан 92.

Ако Агенција за привредне регистре, као надлежни државни орган за регистрацију Клуба, захтева измену одређених одредаба Статута из формалних разлога, Управни одбор се овлашћује да томе захтеву удовољи без сазивања Скупштине Клуба.

    Члан 93.

Статут Клуба ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли Клуба.

 

 Аеро клуб АЕРО-ЕДУ                                                                  

                                                                                Председник
У Београду 24.02.2012. год.                        Милица Маринковић                                                        

 

Желите да Летите?
Постаните члан клуба...

063 204 270


 •  

   

 •  

   

 •  

   

Ово су само неки од предела које можете видети и осетити летењем


Такмичења